Norsk energibruk

Hva påvirker energibruken?

Energibruken i Norge påvirkes av en rekke forhold. Årlige variasjoner i energibruken skyldes gjerne svingninger i værforhold og i priser på energi og energiintensive varer og tjenester. Den langsiktige utviklingen i energibruk har blant annet sammenheng med befolkningsvekst og demografisk utvikling, næringsstruktur og økonomisk vekst. Også klimapolitikken spiller en viktig rolle.

Les mer

Energibruk i ulike sektorer

En stor andel av energien som brukes i Norge er elektrisitet. Mye går til kraftintensiv industri. Elektrisitetsbruken til varmtvann og oppvarming av bygg er også høy i Norge.

Les mer

Energibruk i bygg

Bygg står for ca. 40 prosent av energibruken i Norge. Utviklingen av energibruk i bygg er derfor en viktig del av det norske energisystemet. Reguleringer, støtteordninger, merkeordninger og andre informasjonsvirkemidler er en del av virkemiddelapparatet som skal bidra til mer effektiv bruk av energi i bygg.

Merkeordninger og minstekrav

En rekke produkter omfattes av regelverk som skal bidra til å redusere miljøbelastningen til energirelaterte produkter, gjøre det lettere for forbrukerne å velge energieffektive produkter og å støtte fornybar kraftproduksjon.

Til toppen