Regulering av energisektoren

Logo for Olje- og energidepartementet

ENERGI- OG VASSDRAGSREGELVERKET

Regelverket for energisektoren skal sørge for en samfunnsmessig rasjonell forvaltning av energi- og vannressursene, og sikre at viktige hensyn blir ivaretatt.

Lovverket er utformet for å ivareta viktige hensyn som god ressursforvaltning, forsyningssikkerhet, miljø, verdiskapning, effektiv produksjon, overføring og bruk av energi, samt offentlig eierskap til vannkraftressursene.

Les mer

KONSESJONSBEHANDLINGEN

Regelverket for konsesjonsbehandling sikrer at ulike hensyn ivaretas.

På den ene siden vil utbygging av energiprosjekter bidra til forsyningssikkerhet og gi økonomiske fordeler for både utbygger og samfunnet.

På den andre siden vil naturmangfold, landskap, friluftsliv, fiske, turisme, kulturminner og reindrift kunne bli berørt.

Les mer

REGULERING AV NETTVIRKSOMHET

Nettvirksomhet i Norge er underlagt omfattende regulering for å sikre en samfunnsmessig rasjonell drift, utnyttelse og utvikling av nett.

Reguleringen skal sørge for at nødvendige investeringer gjennomføres og at nettet vedlikeholdes og driftes på en tilfredsstillende måte.

Les mer
Til toppen