Regulering av energisektoren

Det juridiske rammeverket

Regelverket for energisektoren skal sørge for en samfunnsmessig rasjonell forvaltning av energi- og vannressursene, og sikre at viktige hensyn blir ivaretatt.

Lovverket er utformet for å ivareta viktige hensyn som god ressursforvaltning, forsyningssikkerhet, miljø, verdiskapning, effektiv produksjon, overføring og bruk av energi, samt offentlig eierskap til vannkraftressursene.

Les mer

KONSESJONSBEHANDLING

Regelverket for konsesjonsbehandling sikrer at ulike hensyn ivaretas.

På den ene siden vil utbygging av energiprosjekter bidra til forsyningssikkerhet og gi økonomiske fordeler for både utbygger og samfunnet.

På den andre siden vil naturmangfold, landskap, friluftsliv, fiske, turisme, kulturminner og reindrift kunne bli berørt.

Les mer

REGULERING AV NETTVIRKSOMHETEN

Nettvirksomhet i Norge er underlagt omfattende regulering for å sikre en samfunnsmessig rasjonell drift, utnyttelse og utvikling av nett.

Reguleringen skal sørge for at nødvendige investeringer gjennomføres og at nettet vedlikeholdes og driftes på en tilfredsstillende måte.

Les mer

Inntekter og skattlegging av kraftsektoren

Gjennom skatter og avgifter sikres det at både kommunene, fylkene og staten får inntekter fra kraftverkene.

EØS-avtalen og energisamarbeidet med EU

EØS-avtalen gjør Norge til en del av det europeiske indre marked som i dag dekker 30 land med rundt 500 millioner innbyggere. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre energimarked.

Elsertifikatordningen

Elsertifikatordningen er en norsk-svensk støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Elsertifikatordningen hadde oppstart i Norge i 2012, og avsluttes i 2035.

Til toppen