Et bærekraftig og sikkert energisystem

Hva gjør energimyndighetene for å sikre et bærekraftig og sikkert energisystem?

Norge har et bredt sett med virkemidler som sikrer et bærekraftig og sikkert energisystem. Et bærekraftig energisystem er miljø- og klimavennlig, effektivt, sikkert og legger til rette for verdiskapning på vei mot lavutslippssamfunnet.

Få et overblikk nedenfor.

Elsertifikater

Elsertifikatene er en markedsbasert støtteordning som bidrar til økt fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige. Produsentene får en inntekt fra salg av elsertifikater, og sluttbrukerne er med på å bidra til utbyggingen gjennom strømregningen. Siste søknadsfrist for nye anlegg var 1. april 2022. Det vil si at det ikke godkjennes flere anlegg i elsertifikatordningen.

Nettregulering

Nettreguleringen er en kombinasjon av virkemidler. Disse skal sikre at brukerne ikke betaler for mye for nettet, samtidig som investeringene i nettet er tilstrekkelige til å sikre kapasitet og kvalitet. Dette er viktig for å få et effektivt kraftsystem.

Markedsbaserte løsninger

Norge har i stor grad har tatt i bruk markedsbaserte løsninger. Det betyr at prisen bestemmes av balansen mellom tilbud og etterspørsel. Det er viktig for å få et grunnleggende effektivt energisystem at aktørene står overfor den reelle prisen på energi. 

Avgifter og prising av utslipp

CO2-avgift og  deltakelse i det europeiske kvotesystemet (EU-ETS) er sentrale verktøy i norsk klimapolitikk. Disse fører til at bruk av energi som medfører klimagassutslipp blir dyrere, og at produksjon av energi med lave klimagassutslipp favoriseres. Om lag 85 prosent av klimagassutslippene i Norge er underlagt avgift, kvoteplikt eller begge deler.

Enova

Enova er, i samspill med det øvrige virkemiddelapparatet, sentral i utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunnet. Enova støtter opp under utvikling og utbredelse av energi- og klimavennlige løsninger som markedet alene ikke får frem.

Forskning og utvikling

Forskning, utvikling og demonstrasjon er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer på energi- og klimaområdet. Ett viktig mål med offentlig støtte til forskning og innovasjon er at det skal utløse prosjekter og teknologisatsinger i næringslivet. Et tett samarbeid mellom akademia, næringsliv og myndigheter er avgjørende for å oppnå resultater. Norge har sterke forskningsmiljøer og en betydelig industriell virksomhet som bygger på utnyttelse av våre energiressurser.

Energibruk i bygg

Norge har lang tradisjon for energikrav til bygninger. Kravene har stadig blitt strammet inn etter at de første kravene ble satt i 1949.

Økodesign og merkeordninger

På forbrukssiden finnes flere virkemidler og ordninger som skal sikre effektiv og miljøvennlig bruk av energi. Økodesign stiller krav om miljøvennlig utforming av produkter. Energimerking gir forbruker informasjon om hvor energieffektive produkter er. Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for fornybar energi. Forbrukerne kan velge å kjøpe strømkontrakter hvor leverandører har sikret at en tilsvarende mengde strøm er kjøpt fra en produsent av fornybar energi.

Oppdatert: 02.11.2023