Et bærekraftig og sikkert energisystem (gammel)

Hva gjør energimyndighetene for å sikre et bærekraftig og sikkert energisystem?

Norge har et bredt sett med virkemidler som sikrer et bærekraftig og sikkert energisystem. Et bærekraftig energisystem er miljø- og klimavennlig, effektivt, sikkert og legger til rette for verdiskapning på vei mot lavutslippssamfunnet.

Få et overblikk nedenfor.

Virkemidler

Elsertifikatene er en markedsbasert støtteordning som bidrar til økt fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige. Produsentene får en inntekt fra salg av elsertifikater, og sluttbrukerne er med på å bidra til utbyggingen gjennom strømregningen.

Virkemidler

Nettreguleringen er en kombinasjon av virkemidler. Disse skal sikre at brukerne ikke betaler for mye for nettet, samtidig som investeringene i nettet er tilstrekkelige til å sikre kapasitet og kvalitet. Dette er viktig for å få et effektivt kraftsystem.

Virkemilder

Norge har i stor grad tatt i bruk markedsbaserte løsninger. Det betyr at prisen bestemmes av balansen mellom tilbud og etterspørsel. Ved knapphet på energi vil prisen bli høy. Det gir forbrukerne større motivasjon til å investere i energieffektive løsninger enn ved lave priser. Produsenter, på sin side, blir motivert til å investere og/eller øke produksjonen. Det er derfor viktig for å få et grunnleggende effektivt energisystem at aktørene står overfor den reelle prisen på energi.

Virkemidler

Avgifter og prising av CO2 gjennom deltakelse i det europeiske kvotesystemet (ETS) er sentrale verktøy i norsk klimapolitikk. Disse fører til at bruk av energi som medfører klimagassutslipp blir dyrere, og at produksjon av energi med lave klimagassutslipp favoriseres. Over 80 pst. av klimagassutslippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller CO 2 -avgift. Ifølge OECD har Norge noen av de høyeste avgiftene i verden på fossil energi.

Virkemidler

Enova er, i samspill med det øvrige virkemiddelapparatet, sentral i utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunnet. Enova støtter opp under utvikling og utbredelse av energi- og klimavennlige løsninger som markedet alene ikke får frem.

Virkemidler

Norge har flere programmer innenfor forskning og utvikling som retter seg mot fremtidens energisystem. Forskningsrådets store energiforskningsprogram, ENERGIX, støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, miljøvennlig energi i transport, et bærekraftig energisystem og energipolitikk. Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en satsing på forskning innenfor fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.

Virkemidler

Norge har lang tradisjon for energikrav til bygninger sammenlignet med de fleste andre land. Kravene har stadig blitt strammet inn etter at første kravene ble satt i 1949, senest i 2016.

Virkemidler

På forbrukssiden finnes flere virkemidler og ordninger som skal sikre effektiv og miljøvennlig bruk av energi. Økodesign stiller krav om miljøvennlig utforming av produkter. Energimerkeordningen sikrer at forbruker får informasjon om hvor energieffektive produkter er. Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for fornybar energi. Forbrukerne kan velge å kjøpe strømkontrakter hvor leverandører har sikret at en tilsvarende mengde strøm er kjøpt fra en produsent av fornybar energi

Til toppen