Ordliste

Installert kapasitet
Kraftverks maksimale effekt. Dette kan også omtales som produksjonskapasitet per time. Benevningen som benyttes i kraftsektoren er ofte megawatt (MW)
Kraftbalanse
Differansen mellom samlet produksjon og samlet forbruk av kraft over et år.
Normalårsproduksjon
Ressursgrunnlaget til vann- og vindkraft varierer fra år til år. For å få et bedre bilde av balansen i kraftsystemet beregner man derfor forventet normalårsproduksjonen til disse produksjonsteknologiene.
For vannkraft beregnes denne størrelsen på grunnlag av installert kapasitet og forventet tilsig i et år med normal nedbør. For vindkraft tar man utgangspunkt i et år med normale vindforhold

Tilsig
Tilsiget er den vannmengden fra et vassdrags nedbørsfelt som kan utnyttes i kraftverket (og/eller lagres i et magasin).
Vannverdi
En vannkraftprodusent med lagringsmuligheter (magasin) må til en hver tid velge mellom å produseres i dag, eller om vannet skal holdes tilbake for å kunne få en høyere pris på et senere tidspunkt. Det forventede salgsprisen til en gitt vannmengde (kraft produsert fra vann) omtales ofte som vannverdien.