Statlig organisering

Stortinget setter de politiske rammene for energi- og vannressursforvaltningen i Norge. Regjeringen har den utøvende myndighet, og utfører denne ved hjelp av ulike departementer.
Logo for Olje- og energidepartementet
Stortinget setter de politiske rammene for energi- og vannressursforvaltningen i Norge. Regjeringen har den utøvende myndighet, og utfører denne ved hjelp av ulike departementer.

Statlig organisering av energi- og vannressursvirksomheten

Last ned som bilde (PNG)

Ansvarsfordeling

Stortinget setter de politiske rammene for energi- og vannressursforvaltningen i Norge. Regjeringen har den utøvende myndighet, og utfører denne ved hjelp av ulike departementer.

  • Olje- og energidepartementet har det overordnede forvaltningsmessige ansvaret.
  • Klima- og miljødepartementet har ansvar for det ytre miljøet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for planlovgivningen.
  • Finansdepartementet har ansvar for kraftverksbeskatningen, ulike avgifter på energi og statens utgifter.
  • Nærings- og fiskeridepartementet har eieransvaret for Statkraft SF.

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av energi- og vannressursene i Norge. Det er departementets oppgave å påse at forvaltningen utføres etter de retningslinjene Stortinget og regjeringen gir.

Departementets avdeling for energi- og vannressursforvaltning har eieransvaret for statsforetakene Enova SF og Statnett SF.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE, som er underlagt Olje- og energidepartementet, har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene, og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har videre ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta de statlige forvaltningsoppgavene innen flom– og skredforebygging. NVE er engasjert i forskning og utvikling, internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Enova SF

Enova er et statsforetak som forvalter midlene i Energifondet. Enova skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, og utvikling av energi- og klimateknologi. Se nærmere omtale av Enovas virksomhet i her.

Statnett SF

Statnett er statsforetaket som har ansvar for å bygge og drive det sentrale strømnettet. Foretaket er operatør for hele sentralnettet og eier i overkant av 90 prosent av sentralnettet. Statnett har systemansvaret på kort og lang sikt, noe som innebærer ansvar for å sikre momentan kraftbalanse og legge til rette for tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av landet.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er underlagt Kunnskapsdepartementet og har blant annet ansvar for å forvalte departementenes bevilgninger til energiforskning. Olje- og energidepartementet er det klart største finansierende departement av forskning og utvikling på energiområdet gjennom Forskningsrådets programmer.

Oppdatert: 06.09.2021