Utviklingen i energibruken

I løpet av de siste 26 årene har befolkningen i Norge vokst med 22 prosent, og verdien av den norske økonomien har doblet seg. I samme tidsrom har sluttbruket av energi i fastlands-Norge vokst med 12 prosent.
Logo for Olje- og energidepartementet
I løpet av de siste 26 årene har befolkningen i Norge vokst med 22 prosent, og verdien av den norske økonomien har doblet seg. I samme tidsrom har sluttbruket av energi i fastlands-Norge vokst med 12 prosent.
Sluttbruk av energi

Utvikling i sluttbruk av energi

Mesteparten av veksten i energibruken siden 1990 fant sted før årtusenskiftet, jf. figuren under. Frem til 1999 vokste energibruken jevnt over i alle sektorer av fastlandsøkonomien. Etter dette har veksten i energibruken i husholdningene flatet ut, og energibruken i industrien gått ned. Innenlands sluttbruket av energi var 211,5 TWh i 2020, noe lavere enn gjennomsnittet siden 2000.

Endelig energiforbruk

Oppdatert: 24.08.2021

Utvikling i sluttbruket av energi, 1990: 185 TWh; 2020: 211,5 TWh

Kilde: SSB

Skriv ut figur Last ned grunnlag Endelig energiforbruk Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Endelig energiforbruk – Utvikling i sluttbruket av energi, 1990: 185 TWh; 2020: 211,5 TWh

Særlig to faktorer forklarer denne utviklingen. Økonomien som helhet har skiftet mot mindre energiintensive aktiviteter, der det kreves mindre energi per produsert enhet. Tjenesteytende næringer har vokst, og industrisektorens andel av økonomien har blitt relativt mindre.

Samtidig har det skjedd en effektivisering av energibruken. Teknologisk utvikling i retning av mer energieffektive maskiner og apparater, overgang fra fossile energikilder til elektrisitet, og målrettede tiltak for å forbedre energieffektiviteten har trolig bidratt til lavere vekst i energibruken.

Veksten i økonomien generelt, og i det private konsumet spesielt, har medført økende energibruk knyttet til transport av personer og varer. I motsetning til øvrige sektorer har energibruk til transport vokst jevnt siden 1990. Energibruken i transport var ca. 30 prosent høyere i 2020 enn i 1990. Generell teknisk fremgang og økt andel dieselbiler har imidlertid bidratt til å gjøre energibruken mer effektiv. Det ble brukt mindre energi per personkilometer og tonnkilometer i 2017 enn i 1990.

Samlet sett har utviklingen de siste  årene ført til at den norske økonomien gradvis har blitt mindre energiintensiv. Figuren under viser at energiintensiteten i norsk økonomi har sunket med over 40 prosent siden 1990. Dette kan tyde på at vi har blitt mer energieffektive i årene som har gått.

Energiintensitet

Oppdatert: 24.08.2021

Utvikling i energiintensiteten i fastlandsøkonomien, målt i prosentvis endring siden 1990.

Kilde: SSB

Skriv ut figur Last ned grunnlag Energiintensitet Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Energiintensitet – Utvikling i energiintensiteten i fastlandsøkonomien, målt i prosentvis endring siden 1990.

Sluttbruket av energi i Norge målt per innbygger, har også gått ned i denne perioden. Målt per innbygger var energibruken 10 prosent lavere i 2020 enn i 1990, jf. figuren under.

Endelig energiforbruk

Oppdatert: 24.08.2021

Utvikling i energibruk per innbygger i fastlandsøkonomien, målt i prosentvis endring siden 1990.

Kilde: SSB

Skriv ut figur Last ned grunnlag Endelig energiforbruk Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Endelig energiforbruk – Utvikling i energibruk per innbygger i fastlandsøkonomien, målt i prosentvis endring siden 1990.

Som figuren under viser har også energibruken i husholdningene blitt mer effektiv. Gjennomsnittlig energibruk per person i husholdningene har gått ned gjennom perioden, og var i 2020 lavere enn i 1990. Denne utviklingen har funnet sted på tross av at det stadig blir færre personer per husholdning, at boligarealet per person har økt og at verdien på privat konsum har mer enn doblet seg. Mer energieffektive apparater, strengere byggeforskrifter og økt bruk av elektrisitet og varmepumper til oppvarming har bidratt til å redusere energibruken i husholdningene.

Utvikling i konsum, boareal og energibruk per person i hushondningene
Oppdatert: 24.08.2021